Eesti
English
Rahvusvahelised organisatsioonid Genfis » Humanitaarvaldkond ja ränne »

Humanitaarvaldkond ja ränne

26.05.2017

ÜRO pagulaste ülemvoliniku amet (United Nations High Commissioner for Refugees ehk UNHCR)

ÜRO pagulaste ülemvoliniku amet loodi 1950. aastal, et aidata kaasa Euroopa sõjapõgenike olukorra lahendamisele. Tänapäeval tegeleb UNHCR pagulaste ja sisepõgenike problemaatikaga üle maailma, juhtides ja koordineerides rahvusvahelist tegevust pagulaste, sisepõgenike ja ümberasustatavate kaitsel ning nende abistamisel. UNHCR humanitaartegevus on olnud läbi aastate tõhus ja üldtunnustatud ning tuginenud täielikult vabatahtlikele annetustele. Alates 2016. aastast on ÜRO pagulaste ülemvolinik Filippo Grandi. Talle eelnevalt pidas pagulaste ülemvoliniku ametit praegune ÜRO peasekretär Antonio Guterres.

Eesti on toetanud UNHCR tegevust alates 2001. aastast. Alates 2007. aastast on Eesti ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti täidesaatva komitee (UNHCR ExCom) liige. Eesti esindamisel UNHCR juures teeb alaline esindus Genfis koostööd välis- ja siseministeeriumiga.


UNHCR koduleht
UNHCR abipalved ja statistika

Ülevaade Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi panusest


ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ehk OCHA)

Humanitaarasjade koordinatsioonibüroo loodi 1991. aastal, et tõhustada humanitaaroperatsioonide koordineerimist.  OCHAt juhib ÜRO humanitaarasjade asepeasekretär ning hädaabi koordinaator Stephen O’Brien. OCHA peakorter asub New Yorgis, kuid Genfis on OCHA mitmed tähtsad osakonnad (Emergency Services, Programme Support, Partnerships and Resource Mobilization) ja ÜRO agentuuride vahelise alalise komitee (Inter-Agency Standing Committee ehk IASC) sekretariaat.

OCHA peamine roll on abipalve esitanud riigi ametiasutuste ning suure hulga rahvusvaheliste doonorite, ÜRO allorganisatsioonide ja rahvusvaheliste NGOde vahelise koostöö koordineerimine nii abivajaduste ühtsel kaardistamisel kui abi osutamisel, dubleerimise vältimisel, teabevahetusel, eestkostel ja kohapealse kontrollitud info kogumisel ja avalikul jagamisel. Oma töös rõhutab OCHA tsiviilelanike kaitset, ressursside efektiivsemat kasutust, partnerlust, ennetustööd ja mitmekesisemat humanitaarabivõrgustikku. OCHA koondab ka ÜRO agentuuride ja NGOde ühendatud abipalveid (Humanitarian Programme Cycle).

Eesti on alates suvest 2014 OCHA doonorite tugigrupi liige. Gruppi kuulub 27 OCHA suuremat rahastajat, kes tagavad humanitaarasjade koordinatsioonibüroo eelarvest u 95%. Tugigruppi (OCHA Donor Support Group ehk ODSG) kuulumine on Eestile ÜRO humanitaarabi süsteemis väga prestiižne ja teeb meid paremini nähtavaks. Tugigrupiga liitumine on olnud loomulikuks sammuks peale Eesti pikaaegset poliitilist seismist rahvusvahelise humanitaarabi  parema ning tõhusama toimimise eest. ODSG liikmelisus võimaldab Eestil panustada 27 liikmesriigiga kõrvuti rahvusvahelise humanitaarabi poliitika kujundamisse, olla nähtav ning aktiivne Eestile ühes välistegevuse olulises valdkonnas (humanitaarabi andmine relvastatud konflikti või looduskatastroofi tõttu kannatanud riikidele ja territooriumitele).


OCHA koduleht


Rahvusvaheline Punase Risti Komitee (International Committee of the Red Cross ehk ICRC)

ICRC on sõltumatu (st riikidest ja ÜRO süsteemist) ja neutraalne organisatsioon, mille tegevusfookuses on konfliktidest põhjustatud humanitaarolukorrad. Alates organisatsiooni asutamisest 1863. aastal on ICRC pakkunud humanitaarabi enamikus maailmas aset leidnud konfliktides. Samuti on ICRC’il rahvusvahelisest humanitaarõigusest (IHL) tulenevalt mandaat kaitsta sõjavange ning haavatuid, haigeid ja tsiviilisikuid. Lisaks konfliktiohvrite abistamisele propageerib Punase Risti Komitee rahvusvahelise õiguse norme järgivat kinnipidamist. ICRC töö põhineb neljal 1949. aasta Genfi konventsioonil, 1977. aasta kahel lisaprotokollil ja 2005. aasta lisaprotokollil (sätestab uue, neutraalse embleemi), liikumise statuutidel ja rahvusvahelistel Punase Risti liikumise konverentsidel (viimane konverents toimus 2015. aasta lõpus ning järgmine toimub 2019. aastal) vastuvõetud resolutsioonidel. ICRC rahalised vahendid põhinevad rangelt vabatahtlikel annetustel. Eesti on toetanud ICRC tegevust alates 1998. aastast.

Eesti ühines Genfi konventsioonide ja nende lisaprotokollidega 1993. aastal. Sellega tunnustas Eesti ICRC mandaati tsiviilelanike kaitsmisel ja abistamisel sõjalistes konfliktides. Eesti esindamisel ICRC juures teeb Eesti alaline esindus Genfis koostööd Välisministeeriumi ja humanitaarõiguse arengu vallas Kaitseministeeriumiga, samuti Eesti Punase Ristiga.


ICRC koduleht


Ülevaade rahvusvahelisest humanitaarõigusest


Rahvusvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltside Föderatsioon (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies ehk IFRC)

Tegemist on 1919. aastal Pariisis loodud maailma suurima humanitaarorganisatsiooniga, kuhu kuulub 190 rahvuslikku seltsingut üle maailma. IFRC heaks töötab üle 17 miljoni vabatahtlikku, kes aitavad looduskatastroofide ja epideemiate korral humanitaarabi vajavaid inimesi. IFRC sekretariaat asub Genfis. Föderatsioon ja tema liikmed korraldavad looduskatastroofidest põhjustatud humanitaarsituatsioonides esimesena päästeoperatsioone, sest rahvuslikud seltsingud on pea alati kõige varem kohal.


Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (International Organization for Migration ehk IOM)

1951. aastal loodud Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon on valitsustevaheline migratsioonialane organisatsioon, mis teeb tihedat koostööd nii valitsuste, valitsusvaheliste kui ka valitsusväliste partneritega. 2016. aasta septembris liitus IOM ÜRO süsteemiga. IOMil on 166 liikmesriiki, lisaks rida vaatleja staatuses riike, valitsustevahelisi ja vabakonna organisatsioone ning kontorid enam kui 100 riigis. IOM on seisukohal, et korrapärane ja humaanne ränne on kasulik nii migrantidele kui ka ühiskonnale.

2017. aasta mais käis IOMi peasekretär William Lacy Swing Eestil visiidil, kus ta kohtus mh Eesti siseministri ja Välisministeeriumi kantsleriga. Samuti andis Swing intervjuu Välisilmale ning Eesti Päevalehele.

Eesti astus IOM liikmeks 2004. aastal. Eesti esindamisel IOM juures teeb Eesti alaline esindus Genfis koostööd Siseministeeriumiga. IOMil on ka oma allkontor Tallinnas.IOM ja EestiÜRO rahvusvaheline strateegia katastroofiohu vähendamiseks ja ÜRO katastroofiohu vähendamise amet (United Nations Office for Disaster Risk Reduction ehk UNISDR)


ÜRO peaassamblee võttis 1999. aastal vastu rahvusvahelise strateegia katastroofiohu vähendamiseks ja Genfis seati sisse vastav riskiohu vähendamisega tegelev amet (UNISDR). 2011. aastal suurenes sekretariaadi mandaat ning nüüd on UNISDR pidepunktiks ÜRO süsteemis, et tagada katastroofiohu vähendamise teemaline koordinatsioon ja sünergia. UNISDR toetab oma tegevusega Sendai katastroofiohu vähendamise raamistiku (mis võeti vastu 2015. aastal) rakendamist. Sendai raamistik on järgnevat 15 aastat hõlmav vabatahtlik ja mittesiduv kokkulepe, mille eesmärk on rakendada inimesekeskset lähenemist katastroofiohu vähendamises. Ka Eesti osales Sendai raamistiku läbirääkimistel ning kohaldab seda riiklikul tasemel, kuigi asume geograafilisel alal, kus toimub vähe loodusõnnetusi.


UNISDR koduleht


Sendai raamistikHea humanitaardoonorluse initsiatiiv


Hea humanitaardoonorlus (Good Humanitarian Donorship ehk GHD) on 42 humanitaarabi andvat riiki ühendav initsiatiiv, mille liikmed on heaks kiitnud 23 humanitaarabi andmise head tava ehk nn hea humanitaardoonorluse põhimõtted. Kõik EL-i liikmesriigid on ühinenud hea humanitaardoonorluse põhimõtetega „Euroopa humanitaarabi konsensuse“ (nõukogu deklaratsioon) kaudu, mis seab mh oma eesmärgiks GHD põhimõtetest lähtumise. Vt GHD põhimõtteid siit. GHD põhiideeks on see, et koostööd tehes saavad doonorid paremini tõhustada GHD põhimõtete rakendamist ning parandada humanitaarabi tavasid. Eesti oli 2009/2010 koos Iirimaaga initsiatiivi eesistuja.


GHD kodulehtTopBack

© Eesti Vabariigi alaline esindus ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis Chemin du Petit-Saconnex 28A, Genf
tel. (41 22) 9191 980, e-mail: mission.un@mfa.ee